Wyprawy wspinaczkowe
witamy 2018-02-25
Wspinaczka górska
Wstecz


Dodano dnia:
2010-04-02

Ogólne warunki uczestnictwa
w imprezach.

o nas

Agencja Trekking Sport Krzysztof Treter,

ul. Focha 35/1,

42-200 Częstochowa,

o numerze wpisu do rejestracji organizatorów turystyki 46669,

o Numerze Identyfikacji Podatkowej 573-111-03-26 zwaną dalej Agencją poinformuje Klienta (osobę, której dane zostaną opisane w formularzu zgłoszenia i z którą zostanie zawarta pisemna umowa przed rozpoczęciem imprezy) o:

 1. niezbędnych przepisach paszportowych, wizowych oraz sanitarnych, o terminach oczekiwania na wydanie paszportu, wizy
 2. wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie,
 3. zakresie ubezpieczenia Klienta od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i ubezpieczenia zdrowotnego.
 4. a także o możliwości zawarcia przez Klienta umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie,

Strony zawrą ze sobą umowę następującej treści:

 

§1.

 1. Agencja zobowiązuje się do realizacji imprezy zgodnie Wykazem Imprez, dostępnych pod adresem.
 2. Agencja zapewnia Klientowi ubezpieczenie od kosztów leczenia za granicą oraz od NNW Klienta, w pakiecie podstawowym, a cena tego ubezpieczenia wliczona jest w koszt imprezy.Więcej informacji o oferowanym ubezpieczeniu znajdziesz tutaj.
 3.  Agencja zobowiązuje się do zawarcia umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczenia od niezrealizowania imprezy. Pisemne potwierdzenie zawarcia umowy gwarancji Agencja wyda Klientowi po dokonaniu przez niego wpłaty zaliczki w wysokości 10% ceny umówionej imprezy.

§2. 

 1. Klient zobowiązuje się do zapłaty ceny uczestnictwa w imprezie ustalonej ceny. Zapłata nastąpi w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy prowadzony przez: 

  Bank Zachodni WBK S.A I O/Częstochowa,
  nr rachunku do rozliczeń krajowych:

        19 1500 1399 1213 9000 6482 0000

  i nr rachunku i BIC BZ WBK S.A. do rozliczeń transgranicznych:

  Kod SWIFT/BIC WBKPPLPP

  PL 19 1500 1399 1213 9000 6482 0000    

        lub na:

 

        nr rachunku do rozliczeń krajowych (EURO):

    

        75 1500 1399 1113 9022 5736 0000

      

      i nr rachunku i BIC BZ WBK S.A.                             do rozliczeń  transgranicznych (EURO):

        Kod SWIFT/BIC WBKPPLPP

        PL 75 1500 1399 1113 9022 5736 0000 

     w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem imprezy (w przypadku imprez krajowych), oraz 30 dni (w przypadku imprez zagranicznych).

 

    Zaliczka z tytułu uczestnictwa powinna zostać wpłacona nie później niż dzień przed upływem terminu wpłaty należności z tytułu uczestnictwa w imprezie. 

 1. Cena imprezy może być podwyższona przez Agencję z   powodu wzrostu kosztów transportu, opłat urzędowych, lub zmiany kursu walut. O ewentualnej zmianie ceny Klient będzie powiadomiony przez Agencję na 20 dni przed rozpoczęciem imprezy.
 2.  Klient zobowiązuje się do wykonywania poleceń osób realizujących imprezę, wydawanych w trakcie trwania imprezy w celu zachowania bezpieczeństwa i porządku.
 
                                                      §3.
 

1. O zmianie warunków umowy przed rozpoczęciem imprezy z przyczyn niezależnych od Agencji, w tym o zmianie ceny określonej w § 2 pkt 2 niniejszej umowy, Agencja zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta. Za zgodą Stron Impreza będzie realizowana według zmienionych warunków.

2. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na zmianę warunków umowy, będzie obowiązany powiadomić o tym Agencję niezwłocznie, nie później jednak niż 5 dni po dowiedzeniu się o zmianie. W takim przypadku Agencja zwróci Klientowi wpłaconą przez niego kwotę.

 

§4.

 

1. Agencja może powierzyć realizację imprezy innej osobie, posiadającej odpowiednie kwalifikacje, jeżeli jest to wymuszone nie dającymi się przezwyciężyć okolicznościami.

2. Klient może przenieść prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na inną osobę pod warunkiem podpisania przez nią oświadczenia, o którym mowa w §7 niniejszej umowy i to nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy krajowej, lub 14 dni w przypadku imprezy zagranicznej.

 

§5.

 

1. W razie odwołania przez Agencję imprezy z przyczyn niezależnych od Klienta, a innych niż siła wyższa albo nie dające się przewidzieć i uniknąć zachowania innych osób, Klient będzie miał prawo do uczestnictwa w imprezie zorganizowanej w innym terminie lub miejscu, odpowiadającej programem imprezie odwołanej, albo do zwrotu kosztów. Klient będzie mógł żądać naprawienia wynikłej stąd szkody.

2. O odstąpieniu od umowy z innych przyczyn niż przeniesienie praw i obowiązków na inną osobę, Klient zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Agencję a następnie potwierdzić odstąpienie na piśmie.

3. W przypadku trekkingów i wypraw wysokogórskich koszty odstąpienia od umowy rozkładają się następująco: na 30 - 15 dni przed rozpoczęciem imprezy – 25% umówionej ceny; na 15 - 3 dni – 50% ceny; w ciągu trzech dni przed datą rozpoczęcia – 75% umówionej ceny.

4. W przypadku kursów wspinaczkowych koszty odstąpienia od umowy rozkładają się następująco: na 13-7 dni przed rozpoczęciem kursu – 25% umówionej ceny; na 7-3 dni – 50% umówionej ceny; w ciągu trzech dni przed datą rozpoczęcia – 75% umówionej ceny;

5. W przypadku rezygnacji w dniu rozpoczęcia imprezy lub później oraz w przypadku braku niezwłocznego powiadomienia Agencji o odstąpieniu od umowy, Klient zobowiązany jest do zapłaty 100% umówionej ceny oraz do naprawienia wynikłej stąd po stronie Agencji szkody.

 

§6.

 

Jeżeli po rozpoczęciu imprezy warunki umowy ulegną zmianie na skutek siły wyższej lub administracji publicznej, lub zmiany powszechnie obowiązującego prawa, Strony umówią się, czy będą kontynuować imprezę w zmienionej formie, czy rozwiążą umowę, za zwrotem wzajemnych świadczeń. Przez kontynuowanie imprezy w zmienionej formie rozumie się także realizację imprezy o podobnym programie, w innym miejscu lub czasie.

 

§7.

 

Umowa dla swej ważności wymaga pisemnego oświadczenia Klienta o akceptacji posłuszeństwa wobec osób realizujących imprezę oraz o świadomości ryzyka utraty zdrowia i życia związanego z udziałem w imprezie. Oświadczenie to stanowi część niniejszej umowy.

 

§8.

 

W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową, Strony odwołują się do przepisów Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 29.08 1997 o usługach turystycznych.

§9.

 

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Akceptacja powyższych warunków jest jednoznaczna z zawarciem umowy. Której dwa identycznie brzmiące egzemplarze strony podpiszą przed rozpoczęciem imprezy.

 
Wstecz  AKTUALNOŚĆI
 
2006 © Agencja Trekking Sport :: tel.: +48 (34) 365 24 04; +48 601 09 72 55
 
 

Tablice Gabloty sekretarki szkolenia Tworzenie stron Warszawa łóżka do masażu smiechowo.lapy.pl/?t